Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach


Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksander Gortat, adres poczty elektronicznej dkboguszowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4252016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach Plac Pokoju 1

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne od strony Placu Pokoju, wyposażone w rampę (podjazd dla wózków), drzwi nie są wyposażone w samozamykacz.

Kasa znajduje się po lewej stronie wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są hol dolny, sala lustrzana i kameralna oraz widownia (przy uzyciu schodołaza) znajdujące się na parterze. Pomieszczenia na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Toaleta znajdująca się na parterze budynku jest dostosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych. Toalety na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Przed budynkiem nie ma specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych, za wyjątkiem sali widowiskowej na czas imprez, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie budynku brak jest pętli indukcyjnej.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach nie ma możliwości załatwienia spraw w języku migowym przez osoby niesłyszące i słabosłyszące.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, wynikający z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2021-04-06 Alicja Szozda Modyfikacja Dodanie załącznika
2020-11-03 Alicja Szozda Publikacja
Wyświetleń: 3505